Αρχικά ύμνων

Αναζήτηση με βάση τα αρχικά του ύμνου

Initia Carminum Link
Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα link
Μακάριος ανήρ
Κύριε εκέκραξα
Φῶς ἱλαρόν
Θεοτόκε Παρθένε
Ἄξιόν ἐστι 1
Ἄξιόν ἐστι 2
Λόγον ἀγαθόν